تجهیزات آزمایشگاهی و الکترونیک

یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه علمی و تحقیقاتی در کشور وجود تجهیزات آزمایشگاهی است که در انجام امور پژوهشی مورد استفاده محققین قرار دارد. این در حالی است که اغلب تجهیزات مورد استفاده در مراکز علمی و تحقیقاتی به صورت وارداتی از کشورهای خارجی است که این موضوع به دلیل مشکلات متعددی از قبیل قیمت بالای ارز، وجود تحریم ها، عدم سرویس دهی مناسب توسط سازندگان و بومی نبودن فناوری چالش های فراوانی برای محققین در داخل کشور ایجاد کرده است. این گروه با تمرکز بر روی پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در پژوهش های مرتبط با علم مواد و فناوری نانو، سعی در تامین انواع تجهیزات کاربردی و پشتیبانی از نیازهای داخلی کشور داشته است.