دستگاه پوشش دهی تیغه ای

دستگاه پوشش دهی تیغه ای به منظور ایجاد پوشش های نازک بین 10 تا 1000 میکرومتر قابل استفاده است