پوشش‌دهی غوطه‌وری

از این دستگاه برای پوشش دهی کنترل شده نمونه های آزمایشگاهی به روش غوطه وری استفاده می شود. با استفاده از این دستگاه سرعت غوطه وری، مدت زمان ماندگاری نمونه در محلول و همچنین سرعت بیرون آمدن نمونه از محلول به طور دقیق قابل تنظیم خواهد بود.

سرعت نمونه در هر دو حالت فرو رفتن و بیرون آمدن در این دستگاه در بازه 1 تا 10 میلی متر بر ثانیه قابل تنظیم بوده و دقتی برابر با 0.01 میلی متر بر ثانیه دارد. همچنین بازه حرکتی نگه دارنده نمونه برابر با 35 میلی متر است.

این دستگاه کاربرد وسیعی در پروژه های تحقیقاتی پوشش دهی علی الخصوص به روش سل-ژل دارد.