برگزاری چهلمین دورهمی دوستانه استارتاپ های شتابدهنده شریف و سرمایه گذاران