• آدرس : تهران – دانشگاه شریف
  • مجتمع خدمات فناوری واحد 214
  • تلفن : 09128133150
  • ایمیل : info[at]sharifgraphena.ir