پوشش‌دهی غوطه‌وری
از این دستگاه برای پوشش دهی کنترل شده نمونه های آزمایشگاهی به روش غوطه وری استفاده می شود. با استفاده
ادامه
آنالیزگر دمای استحاله های فازی مواد
این دستگاه توانایی اندازه گیری مقاومت الکتریکی مواد رسانا مانند فلزات و آلیاژها را بر حسب دما در محدوده وسیعی
ادامه
دستگاه پوشش دهی تیغه ای
دستگاه پوشش دهی تیغه ای به منظور ایجاد پوشش های نازک بین 10 تا 1000 میکرومتر قابل استفاده است
ادامه